Skip to Main Contents

ᓄᓇᙳᐊᑦ | ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᑖᑐᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ | Français | English

Mosaic of three photos showing the close-up of a white conical shape with colored beads, detail of guitar strings, and the mouth of a woman singing.

ᐃᓗᕐᕈᓯᖏᑦ

ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ ᑕᓕᕐᐱᐊᓄᑦ: ᔫᓕ ᑯᕆᓃᑉ ᓴᐸᖓᓕᓕᐊᖏᑦ, ᑯᑭᑕᐸᐅᑎ, ᐸᐅᔪᖏ ᓄᑕᕌᓗᒃ ᑲᑕᑦᔭᑐᖅ

ᐅᓪᓗᒥ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᔨᐅᓕᕐᑐᑦ

ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐊᖑᓲᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕐᐳᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᕐᒥᓗ ᓄᓇᓕᕐᓚᐅᔪᓪᓗ ᑎᑎᕐᑐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓂᐸᕐᑎᕆᓂᕐᒥᒃ. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕈᓯᖏᑦ ᓱᒐᓱᖕᖑᐊᕈᑎᒋᓲᖏᓪᓗ ᐃᒐᓛᖑᕗᑦ ᐃᓄᖏᑕ ᐊᓂᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑕᖃᕐᐳᓗ ᓇᒥᓂᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ, ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᓂᕐᓂᒥᒍᓪᓗ ᐊᑑᑎᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ.

ᐱᖓᓱᓂ ᓄᓇᕕᒥ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᓐᓇᓂᖃᕐᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓯᒪᔪᖃᕐᐳᖅ ᓱᒐᓱᒍᒋᒍᓐᓇᑕᒥᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓕᐅᕐᓂᑯᓪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓐᓄᓗ ᐃᑎᕐᑎᐸᑉᐹᑎᒍᑦ.

Portrait of Beatrice Deer, Inuit woman, looking at the camera.

ᐱᑦᕆᔅ ᑎᐊ

ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᐅᕗᖅ, ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᓯᓕᐅᕐᑎᐅᓱᓂᓗ ᐱᒐᓱᐊᒻᒪᕆᑦᑎᐅᓱᓂᓗ ᖁᐊᕐᑕᒥᐅᔭᐅᑦᓱᓂ. ᐃᓚᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᐸᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᑐᖃᓕᕐᒪᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᓗ ᐃᓗᕐᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᖃᕐᑐᖃᓕᕐᒪ, ᑕᒐᑕᒐ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᐳᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᑏᓪᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᓗ ᓱᒐᓱᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐸᐸᑕᐅᕕᖓᓂ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒻᒥ ᒪᓐᑐᔨᐊᒦᑦᑐᒥ.

ᑐᓴᕐᓇᕈᑏᑦ
«ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᓯᒪᔭᒃᑲᓄᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᓕᕐᖁᖓ. ᑐᓴᕐᓂᔮᑎᓯᔨᐅᖃᑎᒃᑲᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓕᕋᒪ ᐊᕐᕌᒍᓂ 6-ᓂ ᐊᓂᒍᕐᑐᓂ. ᐃᓕᑦᓯᕕᒋᓯᒪᒻᒪᕆᓕᕋᒃᑭᑦ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᓂᕐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᓯᑦᔨᓂᕐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓯᒪᒐᒪ, ᐃᒥᐊᓗᕐᖃᔦᕐᓯᒪᓕᕐᓱᖓᓗ, ᐃᓅᓯᖃᓕᕐᓱᖓ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓇᑐᒦᑦᑐᒥᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕐᕃᓯᒪᔪᖅ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᓯᓕᐅᕐᓂᕆᕙᑦᑕᑲᓂᒃ.

ᑌᑦᓱᒪᓂ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᓯᓕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᒐᒪ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᑐᐃᓐᓇᓂᒃ. ᖃᒻᒥᑯᓪᓕ ᑯᑭᑕᐸᐅᑎᒥᒃ ᑲᒪᒋᐊᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᓕᓚᐅᔪᕗᖓ ᑌᒣᒻᒪᑦ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓕᕐᑐᖓ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᓯᓕᐅᕐᓱᖓᓗ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᐅᕙᓐᓅᓕᖓᑐᐃᓐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ. ᑌᒣᓘᓚᐅᕐᓯᒪᓛᕐᑐᕆᓯᒪᓇᖓ, ᐊᔪᒉᑦᑐᐊᐱᒻᒥᒃ ᐊᑑᑎᔭᖃᕐᓇᑐᖅ.

ᑕᕝᕙ «Painng/ᐸᐁᖕ» ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖓ ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐋᑉ

Painng / ᐸᐁᖕ

ᑕᒻᒪᖂᕐᓂᕋᒪ ᐊᓐᓂᓂᕋᒃᑭᑦ
ᑲᒪᒍᒣᕐᓂᕋᕐᓱᖓ
ᓯᓂᕐᖃᔦᕋᒪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᔮᒧᑦ ᓱᒨᑦ?
ᑕᑯᓐᓇᕈᓯᑦ, ᐃᕿᒻᒥᒍᓯᑦ

ᑕᒻᒪᖂᕐᓂᕋᒪ ᐊᓐᓂᓂᕋᒃᑭᑦ
ᑲᒪᒍᒣᕐᓂᕋᕐᓱᖓ
ᓯᓂᕐᖃᔦᕋᒪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᔮᒧᑦ ᓱᒨᑦ?
ᑕᑯᓐᓇᕈᓯᑦ, ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᕿᒻᒥᓂᒍᓰᑦ
ᑎᒍᒥᐊᕈᓯᑦ
ᐱᒋᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ, ᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ
ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ, ᐯᖑᕋᒃᑭᑦ

ᑕᒃᑯᐃᓇᓗᓂᒃ, ᒪᕐᕈᐃᓇᓗᓄᒃ
ᑭᓯᐊᒐᑐᐊᕆᓐᖓ, ᐊᑦᑐᐊᓚᐅᓐᖓ
ᑕᑯᓐᓇᕈᓯᑦ ᐃᕿᒻᒥᒍᓯᑦ
ᑕᑯᓐᓇᕈᓯᑦ ᐃᕿᒻᒥᒍᓯᑦ
ᐱᒋᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ, ᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ
ᐅᖓᒋᒐᒃᑭᑦ ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ
ᓇᓪᓕᒋᒐᒃᑭᑦ
ᐱᒋᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ, ᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓚᒋᑦ
ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ, ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ
ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ, ᐯᓐᖑ, ᐯᓐᖑᕋᒃᑭᑦ


Face of Pauyungie Nutaraaluk, Inuit woman, who looks at the camera smiling.

ᐸᐅᔪᖏᑦ ᓄᑕᕌᓗᒃ

ᐃᓅᓕᕐᑐᕕᓂᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐸᐅᔪᖏ ᓄᑕᕌᓗᒃ ᐱᕈᕐᓴᓯᒪᕗᖅ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥᓗ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᓗ. ᑕᒐᑕᒐᓕ ᐅᑎᕐᑕᓕᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒧᓗ ᒪᓐᑐᔨᐊᒧᓪᓗ, ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓱᓂ ᑕᑯᓐᓇᐅᔮᕐᑎᓯᓂᕐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᕐᑎᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒻᒥ.

ᑲᑕᑦᔭᖅ
«ᐊᐅᓚᔨᒋᐅᓕᕐᓂᕋᒪᓂᑦ ᑐᓵᓱᑐᖃᐅᕗᖓ ᑲᑕᑦᔭᑐᓂᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᕈᓐᓇᖏᓐᓇᐳᖓ ᓱᓕ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᑲᑕᑦᔭᑐᓂᒃ ᐃᓕᓭᒍᑎᓕᓐᓂᓗ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑭᖑᕚᓄᑦ ᕿᒻᒪᕆᐅᑎᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖓ ᐳᕕᕐᓂᑑᑉ ᐃᓄᑐᖃᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᒃᑰᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓇᖓ, ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᒐᒪ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᑕᑯᓐᓇᓱᒋᓪᓗ ᑐᓵᑦᓱᒋᓪᓗ. 12-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᕐᓱᖓ ᐃᓚᓐᓈᑲᓂᒃ ᑲᑕᑦᔭᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖓ.

ᑲᑕᑦᔭᑐᖃᓕᕋᒥ, ᐊᓂᕐᓂᕆᔭᖅ ᓴᕝᕕᒦᒋᐊᖃᕐᒪᑦ ᓂᑯᕐᕋᓗᓂᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᑕᑦᔭᒍᓐᓇᓂᖃᕐᓱᓂ ᐱᑦᓯᐊᓚᖓᔪᖃᕈᓂ, ᓂᐅᕆᐊᕐᑕᓯᐊᕐᓇᓂᕐᓴᐅᒪᑦ ᓂᑯᕕᖓᑦᓱᓂ.

ᑲᑕᑦᔭᑐᖃᓕᕋᒥ ᓂᐱᒃᑲ ᐱᒻᒪᑦ ᐃᒃᒋᐊᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᕐᓃᑦ ᐱᑎᓪᓗᒍ ᓴᕝᕕᐱᑦ ᐊᓂᕐᓂᖃᐅᑎᖓᓂᑦ.

ᑌᒪᓕ ᓀᓐᓂᓴᐅᖏᓐᓇᓱᖑᒐᒪ ᑲᑕᑦᔭᖃᑎᒃᑲᓂᑦ, ᐃᒃᒋᐊᖏᑕ ᓇᓛᓂᖏᓐᓇᕋᓱᓲᖑᕗᖓ. ᐃᔨᑦᑎᓄᑦ ᑕᑯᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓇᓱᓄᒃ ᑲᑕᑦᔭᐸᒃᑲᓄᒃ. ᐃᓚᖓᓂᒃ ᑲᑕᑦᔭᖃᑎᒋᔭᒥᒃ ᐃᔪᓯᑎᑦᓯᓇᓱᓱᖑᒻᒥᔪᖓ, ᐃᓚᖓᓂᓪᓗ ᓴᖑᒋᐊᓚᖓᓕᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᑦᓱᖓ. ᓯᕗᓕᕐᑎᖃᖏᓐᓇᓱᖑᔪᖅ ᒪᓕᑦᑎᑕᖃᖏᓐᓇᓱᖑᑦᓱᓂᓗ. ᐅᕙᖓᓕ ᑕᒐ ᒪᓕᑦᑎᐅᕗᖓ.

ᑖᓐᓇᓭᓐᓇᐅᒐᓗᐊᕋᒥ ᑲᑕᑦᔭᕈᓯᖅ ᐊᓯᑦᔨᑲᓪᓚᓲᖑᒻᒪᑦ. ᑲᑕᑦᔭᖃᑎᒐ ᓯᕗᓕᕐᑐᖅ ᑐᑭᑖᕈᓐᓇᒪᑦ ᐊᓯᑦᔨᒋᐊᕆᓂᕐᒥᒃ. ᐱᓯᑎᐅᓕᐅᑎᓂᕐᒥ ᑲᑕᑦᔭᑯᑦ ᐃᔪᕐᓇᕋᓱᓐᓂᐅᔭᓲᖑᖕᖏᑐᖓ ᑲᑕᑦᔭᑕᑦᑎᓂᒃ ᐊᕗᖓᐅᓕᑎᑦᓯᒐᓱᖔᓱᖑᒐᒪ.

ᑌᒃᑯᓇᓂᓕ ᐱᓯᑎᐅᓕᐅᑎᓂᕐᑕᓕᓐᓂ ᑲᑕᑦᔭᓂ, ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓂᕐᑕᖃᓲᖑᕗᖅ. ᐱᐅᓯᑐᖃᑦᑎᒍᑦ ᑲᑕᑦᔭᕈᓰᑦ ᓲᕐᓗ “ᓂᕐᓕᐅᔭᕈᑏᑦ”, ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᓱᕆᖕᖏᓚᕗᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑕᑦᔭᕈᓯᕐᓂᒃ ᓂᕐᓖᑦ ᐅᐊᕈᑎᒌᒍᓐᓇᖏᒻᒪᑕ. ᐱᐅᓯᑐᖃᑦᑎᒍᑦ ᑲᑕᑦᔭᕈᓯᐅᒐᒥ ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ. »

ᐅᑯᐊᑕᒐ ᑲᑕᑦᔭᕙᓗᒋᒃ ᐸᐅᔪᖏ ᓄᑕᕌᓗᓪᓗ (ᓴᐅᒥᐊᓂᑦᑑᑉ) ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊᓗ (ᑕᓕᕐᐱᐊᓂᕐᓯᐅᑉ).

ᑲᑕᑦᔭᖅ
ᐅᑯᐊᑕᒐ ᑲᑕᑦᔭᕙᓗᒋᒃ ᐸᐅᔪᖏ ᓄᑕᕌᓗᓪᓗ (ᓴᐅᒥᐊᓂᑦᑑᑉ) ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊᓗ (ᑕᓕᕐᐱᐊᓂᕐᓯᐅᑉ).
Download in WebM format (28,4 MB) | Download in MP4 format (39.8 MB)


Face of Julie Grenier, Inuit woman, who looks at the camera with a smile.

ᔫᓕ ᑯᕆᓃ

ᐃᓅᓕᕐᓯᒪᑦᓱᓂ ᑰᒃᔪᐊᒥ, ᔫᓕ ᑯᕆᓃ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᐅᕗᖅ ᓴᐸᖓᓂᒃ ᑲᔪᓯᒃᑫᔨᐅᑦᓱᓂᓗ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓂᐱᖓᒃᑯᓂ ᑎᓕᔭᐅᒪᒍᑎᓕᓐᓂ ᖁᕝᕙᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᖓᓐᓂᒃ ᑕᐅᑐᑦᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᓗ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓅᓕᖓᑦᓱᓂᓗ. ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᐅᖃᑕᐅᒻᒥᔪᖅ.

ᓴᐸᖓᓖᑦ

« ᐊᓈᓇᒐᓂᓪᓗ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᕋᓂᓪᓗ, ᑫᓪᓚᑐᕐᑎᒋᖏᓐᓇᖃᑦᑕᓯᒪᒐᒃᑭᒃ. ᓴᐸᖓᓕᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᑌᒪᖕᖓᑦ ᐅᓇᒻᒥᓱᐊᒍᑎᖃᖏᓐᓇᓲᑐᖃᐅᒐᒪ. ᐊᑦᑕᑐᖃᑦᑕᓯᒪᔪᖓ ᓵᒥᐅᑕᕐᑖᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔭᑯᓗᒻᒪ ᐊᑯᑭᑦᑐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓱᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓱᒋᑦ. ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᔭᒃᑲ. ᖃᐅᔨᒪᓕᕇᓚᐅᔪᒐᒪ ᒥᕐᖁᓯᕆᓂᕐᒥᓗ ᐃᕙᓗᓕᕆᓂᕐᒥᓗ. ᑌᒪᖕᖓᓂᑦ ᓴᐸᖓᓕᓐᓂᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᓇᒻᒥᓂᒃᑲᓂᒃ ᓴᓇᒻᒪᓕᐅᖃᑦᑕᓯᑦᓱᖓ. ᐃᓚᓐᓈᕋᓄᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖓ ᓴᐸᖓᓕᓕᐅᕆᐊᒥᒃ ᐊᒪᐅᑎᒨᕐᑐᓴᒥᒃ, ᑲᒥᓐᓅᑐᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑎᒐᒍᑎᓃᑦᑐᓴᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᒻᒥᓱᖓᓗ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᔪᓄᑦ.

ᓴᐸᖓᕐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᖏᓐᓇᕋᓱᓲᖑᔪᖓ ᐱᓇᓱᑦᑕᑲᓄᑦ. ᐃᕙᓗᓄᑦ ᑕᐅᑦᑐᓕᓐᓄᑦ ᑕᕐᓯᑐᐃᓱᖑᒻᒥᔪᖓ ᓴᐸᖓᕐᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᕙᑦᓱᖓ. ᐃᕕᒐᓕᐅᓕᕋᒪᓗ ᐊᑐᕐᐸᓱᖓ ᑐᒑᔭᓂᓪᓗ ᒥᑭᔪᖑᐊᖑᓂᕐᓴᓂᓪᓗ ᓴᐸᖓᕐᓂᒃ.

ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕗᑦ ᐊᑐᕐᐸᑐᕕᓂᐅᔪᑦ ᓴᐅᓈᕕᓂᕐᓂᒃ, ᑎᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᓪᓗ ᓄᑖᓄᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᑕᐅᔪᑦᓴᔭᓄᑦ, ᑕᐅᕐᓰᖃᑦᑕᐅᑎᓂᒃᑯᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒐᓱᒍᑎᑦᓴᑖᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᑎᑭᐅᑦᔭᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑦᑕᓯᒪᕗᑦ.

ᐊᖓᒃᑯᖃᓲᖑᖏᓐᓈᑎᓪᓗᒍ, ᐱᑕᖃᕐᑐᓴᐅᔪᕕᓂᖅ ᒥᕐᓱᕈᓯᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓂᓪᓗ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓪᓗᒥ, ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑯᑦ, ᓴᐸᖓᓖᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᒍᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᖁᑦ.

ᒥᕐᖁᑎᖏᑦ ᑭᑭᐊᑦ ᓂᐅᖕᖓᑎᒋᐊᖃᑐᐊᕋᒃᑭᑦ ᓂᐅᖕᖓᑎᑉᐸᒥᔭᒃᑲ.

ᐊᑐᕐᐸᒥᔪᖓ ᓴᐸᖓᑦᓴᔭᑐᖃᔭᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕙᑦᑕᑲᓂᒃ. ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓱᖑᓕᕐᒥᓱᖓᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᑕᐅᑦᑐᖁᑕᐅᕙᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᑕ ᐊᑐᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒪᐅᑎᓂᒃ ᓴᐸᖓᓕᕐᑐᐃᕕᖃᓕᑐᐊᕋᒥᒃ. »

Three examples of the work of Julie Grenier's beadwork, showing ornamented mittens and edged with white fur, a doily made of triangular geometric patterns, and a traditional boot of sealskin, ornamented with geometric and flower motifs.

ᔫᓕ ᑯᕆᓃᑉ ᓴᐸᖓᓕᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ ᑕᓕᕐᐱᐊᓄᑦ: ᐳᐊᓘᒃ ᐊᑎᕋᖅ, ᑲᒦᒃ

Back to Top