Skip to Main Contents

ᓄᓇᙳᐊᑦ | ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᑖᑐᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ | Français | English

Stone sculpture showing three people aboard a kayak, with one of the men lying flat on his stomach in front of the boat.

ᐃᓗᕐᕈᓯᖏᑦ

ᓇᓗᓀᕐᓯᒪᙱᑐᖅ (2006), ᔫᓱᐊ ᓵᓚ, ᐅᒥᐅᔭᖅ ᐊᖏᓂᖓ 13 x 50 x 32 cm, ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᕐᓱᐊᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᓄᐃᑦᓯᓲᒍᕗᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᖑᕐᓱᒋᑦ, ᓱᓕᕐᓚᕆᑦᑐᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓐᓇᑑᒪᐅᔮᕐᑐᑎᒍᑦ. ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᖅ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓲᒍᒻᒪᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᓯᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᑦᓱᒋᓪᓗ, ᐃᓪᓕᓇᕐᑐᖁᑎᒥᓂᒃ ᑭᖑᕚᒥᓄᑦ ᕿᒻᒪᖂᑎᖃᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᑕᕐᓂᒥᑎᒍᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑎᒍᑦ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᓱᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᕐᑐᑎᒍᓪᓗ, ᐊᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᓱᑎᒃ. ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑎᒍᓪᓘᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᙳᐊᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᑎᒍᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑎᒍᑦ ᐱᓯᑎᒻᒪᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑐᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᓯᑎᒪᕆᐊᓗᐃᑦ, ᐊᐅᓚᔨᓂᕐᒥᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᑎᒍᑦ.

Photo, in the fog, of a stone sculpture with human appearance and, in the background, a steel tower surmounted by a sphere to signal the positioning of the air traffic in the region.

ᐃᓄᒃᓱᓗ ᐃᑯᒪᐅᒻᒨᑐᕐᓗ ᓈᓚᒍᑎ, ᑰᒃᔪᐊᖅ

Back to Top