Skip to Main Contents

ᓄᓇᙳᐊᑦ | ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᑖᑐᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ | Français | English

Three Inuit aboard a snowmobile going in the direction of a village in a spring landscape.

ᐃᓄᑦᑕᖏᑦ

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᕙᒪᑦᓴᒥᓂᒃ ᑐᕌᒐᓱᐊᕐᓂᖓ

ᓄᓇᕕᒃ, ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᐅᓂᕋᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᖅ, ᑯᔦᑦ ᐳᕆᑕᓐᓂᐅᓄᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᑦᓱᓂ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᕈᐳᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓱᓂ, ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖓ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᔭᐅᑐᐊᕐᒪᑦ 1867-ᒥ. 1912-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᑲᕙᒪᑐᙯᑦ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐱᖁᔭᙳᑎᑦᓱᒍ, ᐅᖓᕙ ᑯᐯᒃᒨᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑯᐯᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᐃᑭᕋᓴᕐᔪᐊᑉ ᓄᕗᖓ ᐅᖓᕙᓗ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᖏᓂᖃᓚᖓᓕᕐᑎᓗᒍ. ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᓕᐊᖓ 1912-ᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᒣᓕᔪᓂᒃ; ᑯᐯᒃ ᐃᓕᑕᕐᓯᒪᒋᐊᖃᓚᖓᔪᖅ ᐊᓪᓓᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓂᒃ ᐱᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓚᖓᑎᓪᓗᒋᑦ.

1950-ᒥ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂᒃ, ᐃᓗᓯᓕᕆᕕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᒥᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᕙᓪᓕᐊᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ. ᓄᐃᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᒍᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑯᐊᐯᒃ ᓄᓇᒥ ᓄᑖᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᒥ ᑯᐯᒻᒥ, ᑯᐊᐯᑦ ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᓯᒪᔪᑦ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᒃᔪᐊᒥ 1959-ᒍᑎᓗᒍ, ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ 1961-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᑐᖃᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ 1967-ᒥ. 1950-ᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖃᓯᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᓄᑖᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᒥ ᑯᐯᒻᒥ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐃᑯᒪᑦᓴᓕᐅᕐᓂᑯᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᓂᒃ.

1970-ᒥ, ᓇᕿᑲᓂᓗᓗᕿ-Rᓕᑕᓂᑎᖑᓂᓗᓗᕿ ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᕙᑦᑕᕕᓂᖏᑦ ᓄᓇᒥ ᓄᑖᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᒥ ᑯᐯᒻᒥ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᓚᖓᓕᕐᑕᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓀᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᑎᑕᐅᓯᑦᓱᓂ. ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᕙᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᒪᓂᔭᐅᒋᐊᙵᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᒪᓂᔭᐅᑦᓱᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᒥᐅᑦ ᒪᓂᔨᕕᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥ ᓄᑖᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᒥ. ᑕᕝᕙᓂᑦᓭᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ.

ᐊᓪᓓᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓚ-ᑯᕌᓐᒥ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᒍᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑰᒻᒥᒃ ᓯᒥᑦᑐᐃᓗᑎᒃ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᓪᓚᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐹᕐᓯᖓᐅᑎᖃᕇᕋᒥᒃ, 1912-ᒥ ᐱᖁᔭᙳᑎᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᖃᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕋᓱᐊᒧᑦ ᓲᓱᒋᔭᐅᓚᕿᓯᒪᔪᑦ. ᓅᕕᒻᐸ 1975-ᒥ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᑦᓴᖅ ᐊᑎᓕᐅᕈᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᔦᒥᔅ ᐯᒥ ᑯᐯᒃᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᐊᑎᓕᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓇᓯᑦᓱᓂ. ᑖᓐᓇ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᐊᑎᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᑯᔩᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᑲᑎᒪᔨᒻᒪᕆᖏᓐᓄᑦ, ᐁᑉᐹᒍᓪᓗ, ᐊᖏᖃᑎᒋᔭᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᔅ ᐯᒥ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔩᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᔅ ᐯᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᑏᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᖏᑦ, ᑯᐯᒃᑯᓗ ᐃᑯᒪᓐᓂᐊᑎᒃᑯᖏᑦᑕ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒥᐅᑦ, ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓪᓗᒥᐅᑦ ᓱᓕᓂᕂᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᒪᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᔦᒍᑎᒋᔭᖓᓂᒃ ᐊᖏᙱᑕᖃᕋᒥᒃ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᓄᐃᑦᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᙵᕕᖓᑦ ᓄᓇᒥᓂ (ᐁᑎᐃᐊᓐ-ᓇᒥᑦ) 1975-ᒥ.

1978-ᒥ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᑲᑦᑕᑐᒻᒪᕆᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓴᐳᒻᒥᒍᑎᐅᓚᖓᔪᓂᒃ ᔦᒥᔅ ᐯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥᑦᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓚᖓᔪᓂᒃ. ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᒋᑦᓱᒍ, ᐱᖁᔭᙳᑎᑦᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᑕᕐᓯᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑦ. ᐱᖁᔭᓕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᓄᐃᑕᐅᓚᕿᑎᓪᓗᒍ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓚᖓᓕᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᔦᒥᒡ ᐯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐅᖑᒪᔭᐅᒍᓐᓇᓚᖓᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᕐᓂᖃᓚᖓᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒋᑦᑐᐃᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᓄᐃᑦᓯᓚᕿᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᒍᑦᔨᓂᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ.

1984-ᒥ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑦᓯᕂᕕᖃᕐᒪᑕ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᖓᔪᑦ ᓄᐃᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂᒃ ᒪᓂᔨᒍᑎᑦᓴᓕᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᑐᓄᑦ ᑲᕙᒪᑦᓴᕆᔭᐅᓚᖓᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖓᓂᒃ. ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓈᒻᒪᑕ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᐅᓚᖓᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᐸᓕᐊᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᑎᒃ. 1990-ᒥ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᖃᒻᒪᕆᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᕙᒪᑦᓴᖓ ᓄᐃᑕᐅᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒍ. 1997-ᒥ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᖓ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᕙᒪᑦᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ. ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1999-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᑦᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᖅ, ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᓐᓂᑑᑎᓕᐅᕐᓂᐊᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᕙᒪᓴᑦᑕᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᒐᔭᕐᒪᖔᑦ, ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ 2001-ᒥ.

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᑕᕐᓂᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒋᐊᕐᑐᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᑌᒪ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖃᕐᑎᓯᒻᒥᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᕙᒪᑦᓴᖓ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ 70-ᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᓂ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᓂᐊᑐᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᙯᖁᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᑖᕐᓱᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑎᐅᓚᖓᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᑖᖅ ᑲᕙᒪᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓪᓗᒍ, ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓵᑦᓯᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑲᕙᒪᒃᑰᓂᒃ ᑕᒣᓐᓂᒃ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᒃ ᑯᐯᒃᑯᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᓐᓇᓚᕿᐅᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᕙᒪᑦᓴᐅᑉ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑕᐅᓂᖓᑕ ᑐᙵᕕᒋᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᓐᓈᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᓗᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᕙᒪᑦᓴᐅᓚᖓᔪᒥᒃ ᓄᐃᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᓚᖓᓗᑎᒃ.

ᐊᑎᓕᐅᖃᑎᒌᓐᓂᖃᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ 2007-ᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒋᐊᖕᖓᕈᑎᒥᓐᓂᒃ, ᑭᖑᓪᓕᐹᕆᓕᕐᑕᖓᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑎᖕᖑᓚᕆᑦᑐᖅ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᒫᑦᔨ 2011-ᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓚᐅᔪᖕᖏᑐᒥᒃ ᐁᕆᓕ 27, 2011-ᖑᑎᓪᓗᒍ

ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᒍᑎᒥᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᐸᓕᕐᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᑲᑐᑦᔨᓂᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓅᑦᔪᓯᓄᑦ-ᒪᑭᑕᒐᓱᓐᓂᓄᓪᓗ ᑲᑎᖕᖓᓂᕐᔪᐊᖃᕐᑎᑕᐅᓂᕆᓯᒪᔭᖓᒍᑦ (2000-ᒥ), ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᒍᑎᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦᓴᓂᒃ (2002-ᒥ), ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᖕᖓᓂᕐᔪᐊᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐃᓅᑦᔪᓯᓄ-ᒪᑭᑕᒐᓱᒍᑎᓄᓪᓗ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ (2007-ᒥ) ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒍᑎᖃᕐᑎᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᕈᑏᑦ (2010-ᒥ)

ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᕈᑏᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖃᕐᓃᑦ, ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ (2012-2014 ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᕗᑦ. ᑲᑎᖕᖓᓃᓪᓗ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓰᓪᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓇᓱᓐᓂᐅᓱᑎᒃ ᐊᑕᖏᕐᓯᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᕐᖁᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᒃᑰᑐᓂᒃ, ᑭᓇᐅᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓅᑦᔪᓯᓅᓕᖓᔪᓂᓪᓗ, ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᐳᑦᔭᐅᒪᖁᑦᓱᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖃᑦᓯᐊᖁᑦᓱᒋᓪᓗ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒥᒃ, ᑲᒃᑯᐊ ᑭᖑᓪᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ:

“ᐃᓚᒌᑦ ᐊᖓᔪᕐᖃᐅᕗᑦ ᕿᑐᕐᖓᓄᑦ ᑐᖕᖓᕕᐅᕗᓪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᑎᓄᑦ. ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᑐᖃᕐᓂᒃ, ᕿᑐᕐᖓᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᖁᑦ ᐊᓯᐅᑎᑦᓯᑌᓕᓗᑎᒃ ᑭᓇᐅᓂᑦᑎᓂᒃ.”

“ᐅᕕᒃᑫᓗ ᐃᓄᑐᙯᓪᓗ ᐅᑭᐅᖏᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᑦ ᐊᑯᑦᑐᓯᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑐᑦ. ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᕐᓴᐅᒋᐊᓖᑦ ᓯᕗᓕᕐᓯᓂᒃᑯᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᓗ.” “ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᑦᓴᑕᕐᕕᓴᖃᕐᐳᒍᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒥᓱᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᓯᓇᓱᒍᒪᑦᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᖔᕈᓐᓀᓗᑎᒃ ᑲᕙᒪᐅᔪᓄᑦ.”

“ᐊᐅᓚᑦᓯᒋᐊᖃᕐᐳᒍᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓂᒃ ᐊᓯᑦᑎᓂᒃ ᓯᓚᑎᒃᑎᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᖏᕐᑑᑎᖃᑦᓴᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓀᓗᑕ. ᐱᔪᓐᓇᓂᕆᖃᑦᑕᓯᒪᔭᑦᑎᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᒋᐊᖃᕐᐳᒍᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᒃᓗ ᓄᓇᓕᑐᖃᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᑲᑦᑕ.”

“ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᕗᑦ… ᓲᕐᓗ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᓇᒻᒥᓂᒻ-ᑲᕙᒪᖃᕐᓂᒥᒃ.”

ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒃ ᐃᓱᓕᓂᐅᑦᔭᖏᓪᓚᖅ: ᐱᒋᐊᖕᖓᓂᐅᖔᕐᐳᓕ, ᐸᕐᓇᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᖏᓐᓂᒃ.

← ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑰᕐᓯᒪᓂᖏᑦ
→ ᓄᓇᕕᒃ
Back to Top