Skip to Main Contents

ᓄᓇᙳᐊᑦ | ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᑖᑐᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ | Français | English

Profile of a young caribou, grazing in the summer tundra in the morning.

ᓄᓇᖓ

ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᓇᑎᕐᓈᓂ ᐊᒥᒐᙱᑐᓂᒃ ᓂᕆᒐᓱᐊᒻᒪᕆᓲᑦ ᐊᐅᒍᔅᑎᐅᑉ ᑕᕐᕿᖓᓂ, ᖁᐃᑦᑎᓴᕐᓱᑎᒃ ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᐸᑦ ᓂᕆᒐᑦᓭᑦ ᐊᒥᒐᓛᕐᒥᒪᑕ.

ᓯᓚ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᑎᓗᒍ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐃᓅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᓲᒍᕗᑦ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᖏᑦ ᓱᖏᐅᕐᑎᒋᐅᕐᓯᒪᓂᐅᓪᓚᕆᑦᑐᐃᑦ ᓯᕐᓛᐱᒃ (ᑮᑖᐱᒃ) ᐊᐅᔭᐅᓲᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᒪᑦ ᐆᓀᑦᑐᒪᕆᐊᓘᓲᒥ, ᐃᓚᖏᐊᓪᓛᑦ ᓂᒪᓲᒍᓱᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᒍᑦᓱᑎᒃ ᐱᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓲᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐸᐅᖃᑕᐅᓲᑦ. ᐅᑯᐊᑕᒐ ᐃᓚᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒪᖔᑕ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ.

ᑎᒻᒥᓲᑦ

ᑎᒻᒥᓲᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᓄᓇᕕᒻᒦᓲᑦ ᑎᑭᕝᕕᓴᒥᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓪᓕᐅᑎᒍᑦᔭᐅᒐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒨᓲᒍᕗᑦ. ᐅᑭᐅᒍᓯᑐᐊᕐᒪᑦ ᐱᕈᕐᑐᓂᒃ ᖁᐱᕐᕈᓂᓗ ᓂᕆᒐᑦᓴᖃᓚᖓᒍᓐᓀᑐᐊᕋᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᕋᓕᐅᕈᓐᓇᐅᑎᑐᐊᕆᑦᓱᓂᖏᑦ ᑌᒣᒐᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᓲᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᐃᑦᔨᓕᕐᑐᒥᕐᖃᔭᑦᔭᖏᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᒍᓕᑐᐊᕐᒪᑦ, ᓯᕿᓂᕐᒧᐊᕆᐊᖃᓲᑦ ᓂᓪᓚᓱᑉᐸᓕᐊᓯᑐᐊᕐᒪᑦ. ᓂᕐᓖᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑎᒻᒥᓲᓄᑦ ᑎᑭᑦᑕᖃᑕᐅᓲᒍᒻᒥᔪᑦ.

Row of geese resting, floating on a lake. They are almost all in profile and face each other, resembling a mirror effect.

ᓂᕐᓕᖅ

ᑎᑭᑦᓴ˙ᑦ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᐆᒪᒐᓱᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᓂᖓᓂ ᑎᑭᑦᑕᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐱᑌᕈᑐᐊᕐᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᓲᒍᑦᓱᑎᒃ. ᐅᐱᕐᖓᓴᐅᓕᕐᒪᑦ, ᐅᓪᓗᓕᐅᕐᕕᓴᒥᓄᑦ ᑎᑭᓲᑦ ᒪᓐᓂᑖᕋᒥᒃ ᐃᕙᓚᖓᑦᓱᒋᑦ ᐊᐳᑎᒃ ᐊᐅᓚᐅᕐᑎᓇᒍ ᑐᑭᕇᕐᓯᒪᑦᓯᐊᖁᒧᑦ ᓂᕆᒐᑦᓴᖃᑦᓯᐊᓂᖓᓂ ᐊᐅᔭᐅᓕᑐᐊᕐᒪᑦ. ᐱᐊᕋᖏᑦ ᓲᖑᔫᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᒋᑦᓯᒪᐊᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᑭᐊᑦᓴᐅᓯᑉᐸᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᓂᓪᓕᓇᕐᑐᒧᑦ ᓂᕆᒐᑦᓭᕈᙱᓂᓕᒫᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᓲᒍᑦᔭᖏᑦᑐᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᐊᓗᒻᒧᑦ ᐅᑎᓯᒍᑎᒃ ᓯᕿᓂᕐᒧᐊᕆᐊᖃᓛᕐᒥᒐᒥᒃ.

ᓄᓇᕕᒻᒦᖏᓐᓇᓕᒫᓲᑦ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᐊᑐᒥᒃ ᐊᔪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓲᑦ, ᐃᑦᔨᓕᐊᓗᒻᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᒋᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᒐᑦᓴᓂᒃ ᓇᓂᓯᒐᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᑌᒣᒃᑲᒥᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᖁᓂᒍᕐᒥᓄᑦ ᕿᐅᒋᒃᑯᑎᖃᓲᑦ, ᐊᒥᑦᑐᐊᐱᐅᑦᓱᑎᒃ ᒥᕐᖁᒥᓄᑦ ᐅᕕᓂᖓᑕ ᓱᓗᖏᑦᑕᓗ ᐃᑭᐊᖓᓂᑦᑐᓄᑦ ᕿᐅᒋᒃᑯᑎᖃᕐᓱᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᓂᒍᖏᑦ ᓂᕈᒥᓐᓂᒥᒃ ᐊᓂᐊᑎᑦᓯᒌᒃᑯᑎᒋᓲᖏᑦ. ᐃᒃᑮᓇᕋᓱᐊᕐᒪᕆᓕᕐᒪᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒻᒥᓲᑦ ᖁᓂᒍᕐᒥᓂᒃ ᐊᖏᓕᒪᑎᑦᓯᓯᓲᑦ ᓂᕈᒥᓐᓂᓴᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᒧᑦ.

The flight of a large bird over the tundra with, in the background, a river crossing from left to right.

ᑐᓗᒐᖅ

ᑎᒻᒥᓲᑦ ᐃᑎᒐᖏᑦ ᐊᑦᔨᒋᑦᔭᖏᑦᑐᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒍᑎᖃᕐᑐᑦ, ᐃᓅᒍᓯᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐊᕿᒡᒌᑦ ᐃᑎᒐᖏᑦ ᑯᑭᖏᓪᓗ ᒥᕐᖁᖃᓲᑦ, ᐱᓱᓐᓂᓴᐅᓲᖑᒐᒥᒃ ᓄᓇᒥ ᓂᕿᓯᐅᕐᓱᑎᒃ. ᒥᕐᖁᖏᑦ ᒪᐅᔭᕆᒃᑯᑎᒋᓲᖏᑦ, ᐊᐳᑎᒥ. ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒻᒥᓲᑦ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᑐᓕᒉᑦ, ᖃᑦᓯᑐᑲᓪᓚᑕᓖᑦ ᐃᑎᒐᖏᑦᑕ ᐊᑖᒍᑦ. ᓄᓇᒃᑰᓗᐊᕆᒃᑯᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᑌᒣᒐᒥᒃ ᓂᓪᓕᓴᕇᓐᓂᓴᐅᓲᑦ ᐃᑎᒐᖏᑦ.

ᐱᐊᕋᕐᒥᓂᒃ ᐊᒫᒪᑦᑎᓯᓲᑦ

ᐃᒪᕐᒥᐅᑌᑦ ᓱᖏᐅᓐᓂᐅᓲᒍᕗᑦ ᐊᑦᔨᒌᑦᔭᖏᑦᑐᑎᒍᑦ, ᓇᔪᒐᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑌᑦ (ᐳᐃᔩᑦ, ᐁᕖᑦ ᕿᓚᓗᒉᓪᓗ), ᐊᓂᕐᑎᕆᓚᐅᕐᑐᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓂᕐᓴᐅᓲᖅ ᐅᕐᖁᐃᓯᐅᕋᓱᐊᕆᐊᖃᙱᑐᓂᑦ, ᑕᕆᐅᖅ ᐃᒪᕐᐱᒥ ᓂᓪᓕᓗᐊᕌᓗᓚᐅᕐᓯᒪᑦᔭᖏᒻᒪᑦ ᖁᐊᕐᓇᓂᐅᑉ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᒪᕐᐱᒥ ᓯᑯ ᖁᐊᓲᒍᓂᑯᖓᓄᑦ ᐊᓪᓗᖃᙱᑐᕐᐸᑦ ᓯᑯ ᐃᓅᒍᓐᓇᔭᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᒃᑲᓂᖃᙱᑐᐊᕐᐸᑦ.

Beluga in the water, surfacing. The animal is completely white, and it looks at the camera.

ᕿᓚᓗᒐᖅ

ᐊᑦᔨᒋᙱᓯᐊᕐᑕᖏᑦ, ᓄᓇᒥᐅᑌᑦ ᓂᕆᒐᑦᓴᓯᐅᕋᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᐄᒃᑭᓇᕐᑐᐊᓗᒻᒥ ᐃᓅᒐᓱᐊᕆᐊᖃᓲᑦ, ᓇᓪᓕᓇᕐᓂᖓ -40°C-ᒨᕈᓐᓇᑐᒥ. ᐆᒪᔪᐃᑦ ᒥᕐᖁᓖᑦ, ᓂᕈᒻᒪᖁᑎᖃᓲᑦ ᒥᕐᖁᒥᓂᒃ ᐅᓀᑦᑐᒥ, ᒥᕐᖁᖏᓪᓗ ᑕᑭᓂᕐᓴᐅᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᑐᕐᕉᒍᓂᕐᓴᐅᓲᒍᑦᓱᑎᓗ ᐅᑭᐅᒍᓕᑐᐊᕐᒪᑦ. ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓇᓄᐃᓪᓗ ᒥᕐᖁᖏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓗᓕᓖᑦ ᑎᕐᑐᖃᕐᓱᑎᒃ. ᒥᑭᔪᐃᑦ ᓄᓇᒥᐅᑦᑌᑦ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐊᕕᖕᙰᑦ, ᕿᐅᔭᕆᒃᑯᑎᖃᓲᑦ ᐊᐳᑎᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᒍᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕐᖁᑎᑯᑖᓕᐅᕐᓯᒪᑦᓱᑎᒃ, ᐊᓄᕆᖃᙱᑐᒥ ᓂᕈᒥᓐᓂᓴᒦᒐᓱᐊᒧᓪᓗ.

Amongst rose and gray stones, a small brown and beige rodent, in profile.

ᐱᐊᕋᕐᒥᓂᒃ ᐊᒫᒪᑦᑎᓯᓲᑦ

ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᕋᓱᐊᕆᐊᖃᕋᒥᒃ ᓄᓇᒥᐅᑌᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᒪᕆᒋᐊᖃᓲᑦ ᑎᒥᒥᓄᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᓂᒃ ᕿᓂᕐᓱᑎᒃ. ᐊᐅᔭᐅᓕᕐᒪᑦ (ᐅᐱᕐᖔᖑᓕᕐᒪᑦ), ᓂᕿᑦᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖓᓂ ᖁᐃᓂᔫᒐᓱᐊᒻᒪᕆᓯᓲᑦ ᐅᑭᐅᒍᓛᕐᒥᒪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ. ᐊᒥᓱᓗᐊᙱᑐᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᑭᐅᒍᓂᖓᓂ ᓯᓂᓲᑦ ᓯᑎᒥ. ᐱᐊᕋᑦᓴᓖᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᓯᑎᒦᓯᓲᑦ ᐅᑭᐅᒍᓂᖓᓂ.

ᐆᒪᔪᒻᒪᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᕈᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕆᓲᑦ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐅᒥᒻᒣᓗ, ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓲᑦ ᐅᑭᐅᒥ ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂᕐᑐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓴᓪᓗᒪᕆᐅᓯᓲᑦ ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᒪᑦ, ᓴᓗᒐᓗᐊᕋᒥᒃ ᐱᕐᓕᓗᑐᐊᓗᓲᒍᑦᔭᒥᒐᑎᒃ. ᓴᓗᑉᐸᓕᐊᓕᕋᒥᒃ, ᐱᕕᑦᓴᖏᑦ ᓄᖑᑉᐸᓕᐊᑦᓱᑎᓪᓗ ᑌᒣᓲᒍᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᒪᑦ. ᐅᑭᐅᒍᓂᖓᓂ ᓂᕿᑦᓯᐊᒍᓂᕐᓭᑦ ᐊᒥᒐᕐᓂᓴᐅᓲᒍᒻᒪᑕ, ᐊᓇᖏᑦ ᐸᓂᕐᑑᓂᕐᓴᐅᓯᓲᑦ. ᓯᑯᒥᒃ ᐊᐳᑎᒥᓪᓗ ᐊᐅᑦᓯᒐᓱᐊᙱᓂᕐᓴᐅᓲᑦ ᑌᒣᓕᕋᒥᒃ, ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐃᒥᕐᕕᓴᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᒪᑦ.

ᐆᒪᔫᒻᒥᔪᓂᒃ ᓂᕆᓲᑦ, ᐅᑭᐅᒍᓕᕐᒪᑦ ᐊᕐᓱᕈᙱᓂᕐᓴᐅᓲᑦ ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓂᕆᓲᓂᑦ, ᐃᒃᑮᓇᕐᑑᑎᓪᓗᒍ ᓂᖀᑦ ᓱᒃᑯᕆᓐᓂᓴᐅᓲᒍᒻᒪᑕ ᓂᕆᔭᐅᓐᓂᖏᑦᑐᐃᑦ ᓂᕿᖏᑦ. ᑕᕆᐅᒥ ᓯᑰᑉ ᖁᐊᕐᑕᓂᖓ ᐊᑐᕐᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᓇᓄᕐᓄᑦ, ᐳᐃᔨᓂᒃ ᓂᕆᒐᑦᓴᓯᐅᕆᐊᖃᓲᒍᒻᒪᑕ. ᓯᑯ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᑌᒫᓪᓗᐊᓭᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓂᖃᕐᒥᔪᖅ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓪᓗᒐᕐᓄᑦ, ᓂᕆᔭᐅᓂᕐᓗᑯᓂᒃ ᓂᕆᓲᒍᒻᒪᑕ.

ᓄᓇᒥ ᓯᕕᑐᔪᐊᓗᒻᒥ ᐊᐅᓚᒋᐊᖃᓲᑦ

ᓂᕐᔪᑏᑦ ᓅᑦᑕᓂᖏᑦ ᐃᓄᒃᒍᑎᓪᓚᕆᐅᕗᑦ. ᐅᖓᓯᑦᑐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᕙᑦᑐᑦ, ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ ᐱᒃᑲᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᓇᕐᓯᐅᑐᓄᑦ, ᐅᓪᓗᐃᑦ ᓱᑯᑦᓯᐊᓃᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᒪᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᓂᕐᔪᑏᑦ ᓅᑦᑕᓂᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒋᕗᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᖃᑦᓯᐅᓈᕐᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᓂᐅᑦᓱᓂᓗ ᐊᓯᖏᑕ ᓂᕿᑦᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᓂᕐᔪᑏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓕᖓᖕᖏᓚᑦ: ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᓂ ᓅᑦᑕᖏᑦᑐ (ᐃᖃᓗᑉᐲᑦ ᓱᕓᔭᕐᓂᕆᕙᑦᑕᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ) ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ (ᓄᑦᑎᑕᕐᓂᖏᑦ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᓂᕆᓇᓱᑦᓱᑎᒃ ᕿᑐᕐᖏᐅᓇᓱᑦᓱᑎᓪᓗᓃᑦ).

ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓂᕐᔪᑎᖏᑦ , ᓲᕐᓗ ᕿᓚᓗᒉᑦ, ᐃᖏᕐᕋᕙᑦᑐᑦ ᑐᕙᕐᐸᓕᐊᓕᕐᑎᓗᒍ ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᒪᑦᓱᑎᒃ. ᐅᑎᕐᐸᓱᑎᒃ ᐅᐱᕐᖓᓴᒃᑯᑦ ᑐᕙᖅ ᓯᖁᑦᑎᓕᑐᐊᕐᒪᑦ. ᑰᒻᒪᕇᑦ ᐹᖏᓐᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᕙᒻᒥᔪᑦ.

Two geographical maps showing the extent of the annual and fall beluga territory, as well as the Arctic tern's territory and migratory routes.

(ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᐃᓐᓇᑐᑦ) ᓴᐅᒥᐊᓃᑦᑐᖅ: ᕿᓚᓗᒉᑦ ᓄᓇᖓᑦ
ᑕᓕᕐᐱᐊᓃᑦᑐᖅ: ᐃᒥᕐᖁᑌᓓᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᖁᑎᖏᑦ

ᓂᕐᔪᑏᑦ ᐃᓚᖏᑦ, ᓲᓗ ᐃᒥᕐᖁᑌᓓᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᔪᐊᕌᓗᒻᒥᑦ ᐃᖏᕐᕋᓲᑦ, ᐅᐱᕐᖔᓯᐅᕐᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᖓᑕᓂᐊᓕᕐᒥᒐᒥᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐊᑖᓂᑦᑐᒧᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᐁᑉᐹᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᓯᐅᕕᒻᒥᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓅᑦᑎᑕᕐᓂᐅᕙᑦᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ ᐅᖓᓯᓐᓂᐹᖑᓱᖑᒋᐊᖓ, ᒥᑦᓯᑎᓐᓂ 75,000 ᑭᓚᒦᑌ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᐸᒐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᖏᓐᓇᓕᒫᕐᓱᑎᒃ, ᐊᓐᓇᐅᒪᕕᑦᓴᓯᐅᕆᐊᖃᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂᓴᕋᑖᓗᒃ ᐆᒪᔪᒻᒥᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᒐᓱᐊᙱᑫᓐᓈᐱᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑦᑐᕆᐊᓂᒃ ᒥᓗᒋᐊᑲᓪᓛᓗᓐᓂᓗ ᐸᕝᕕᖏᑫᓐᓈᐱᓲᒍᑦᓱᑎᒃ, ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᓲᒍᕗᑦ 6,000 km ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᓯᕕᑐᓂᓕᒻᒥ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᑐᖅ ᓄᓇᒥ ᐱᓱᒃᑎᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑌᒫᑎᒋᒃ ᐊᖏᔫᑎᒋᔪᒥ ᐊᐅᓚᕕᖃᓲᓂᒃ. ᑐᒃᑐᐃᑦ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᒃᔪᐊᒥᐅᑦᓴᔦᑦ ᑕᓯᐅᔭᒥᐅᔦᓪᓗ, ᒥᓕᐊᑲᓵᖑᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒥᓲᓂᕐᐹᓯᐊᒍᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐱᓱᒃᑎᓂᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕈᐃᒍᑦᓱᑎᒃ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒪᕆᓲᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓱᑎᒃ, ᐃᓗᓯᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓲᒍᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓱᑎᒃ. ᖁᒻᒧᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᕐᑎᒍᑦ ᓇᓂᓯᒍᑎᓂᒃ ᖁᖏᓯᕈᓯᕐᑕᐅᓲᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕈᓐᓇᓲᑦ ᓇᓃᓕᕐᒪᖔᑕ ᖁᖏᓯᕈᓯᕐᓯᒪᔪᐃᑦ.

ᓄᓇᙳᐊᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓯᕕᑐᔪᐊᓘᑦᓱᓂ ᐊᐅᓚᕕᒋᓲᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

(ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᐃᓐᓇᑐᑦ) ᓄᓇᙳᐊᓕᐊᕕᓃᑦ ᓄᓇᙳᐊᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕐᓱᐊᖑᑦᓱᑎᒃ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕙᐅᓐᓛᓐ ᓛᐸᑐᐊᒥᐅᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ (ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒧᑦ × ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖒᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓂᑦ)
Download in WebM format (2,5 MB) | Download in MP4 format (14,5 MB)

Back to Top