Skip to Main Contents

ᓄᓇᙳᐊᑦ | ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᑖᑐᑦ | ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ | Français | English

Close-up of a group of pink flowers on a blurred background of vegetation.

ᓄᓇᖓ

ᓇᐸᕈᑕᐅᔦᑦ / ᑏᕐᓗᐃᑦ

ᓱᖏᐅᑎᒍᓐᓇᓯᑏᑦ ᐱᕈᓲᑦ ᐆᒪᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

On a slightly sloping tundra, we see plant stems supporting flowers resembling white cotton balls, animated by the wind.

ᓱᐳᑕᐅᔦᑦ

ᐊᐅᔭᐅᓕᕐᒪᑦ (ᐅᐱᕐᖔᖑᓕᕐᒪᑦ), ᐱᕈᑦᑐᐃᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᐅᔪᐊᐱᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒋᑦᔭᖏᑦᑐᓄᓗ ᐱᕈᕐᕕᐅᓲᒍᕗᖅ. ᓱᔪᒍᐊᕐᑐᐊᐱᔮᕐᑐᐃᑦ ᑕᐸᓈᓗᑦᔭᒐᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᓲᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᐱᕈᓲᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᕆᐅᕐᓂᐊᓗᐃᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᐅᙱᑐᑎᒍᑦ ᓯᓚ ᐆᓀᑦᑐᒪᕆᐊᓘᓲᒍᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ. ᐅᑯᐊᑕᒐ ᖃᓄᐃᑦᑐᓴᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᕈᓲᑦ ᐃᓚᖏᑦ.

ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᓱᖏᐅᑎᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

ᓄᓇᐅᑉ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᓗ ᐊᓯᐊᓂ, ᓱᖏᐅᑎᒋᐊᖃᓲᒍᕗᑦ ᐊᓯᑦᔨᖃᑦᑕᒪᕆᓐᓂᓄᑦ ᓇᔪᕐᑕᒥᓂ, ᐃᑉᐱᓇᕐᓂᐸᐅᑎᓪᓗᒍ ᐆᓀᓐᓂᖓ ᓯᓚᐅᑉ. ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐅᑭᐅᒍᑎᓪᓗᒍ ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕆᐊᖃᓲᑦ ᐆᓀᑦᑐᐊᓗᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒥᒐᓴᖅ, ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕆᐊᖃᓲᑦ ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ ᓂᓪᓚᓱᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᐱᕈᕐᓇᕉᑕᕆᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔭᒥ, ᐊᔪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᒻᒪᕆᓲᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ.

Fruits resembling blueberries growing in the moss on the ground, near the skeletal jaw of a caribou.

ᐸᐅᕐᙰᑦ / ᐸᐅᕐᖓᖁᑏᑦ

ᐊᐅᔭᐅᓂᑐᐊᕌᐱᖓᓂ ᐱᕈᑦᑐᐃᑦ ᐱᕈᒐᓱᐊᓯᑦᓴᐅᑎᒋᓲᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᐱᐅᔪᕋᑕᐅᕐᓱᑎᒃ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᓄᐃᓲᑦ ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᐸᖅᑳᓂᖓᓂ ᐊᐳᑌᕈᑦᓴᑐᐊᕐᒪᑦ ᐅᐱᕐᖓᓴᒥ.

ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓲᒍᒻᒥᔪᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐅᖃᐅᔭᖏᑦ ᓄᐃᔪᕕᓃᑦ ᐊᐅᔭᖅ ᐃᓱᓕᕙᓪᓕᐊᓯᑎᓪᓗᒍ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᒍᓐᓇᐅᑎᒋᓛᕐᑕᒥᓂ ᐱᕈᕐᓭᓯᒻᒥᓱᑎᒃ ᐅᐱᕐᖓᓴᐅᓯᑐᐊᕐᒥᒪᑦ. ᐅᖃᐅᔭᖏᑦ ᐲᓚᖓᑦᓱᑎᒃ ᑌᒪ ᐅᖃᐅᔭᓄᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᐅᓯᓂᐊᓕᕐᒥᒐᒥ ᐊᐅᔭᐅᓕᑐᐊᕐᒥᒪᑦ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᒪᓲᒍᒻᒥᔪᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᓱᖏᐅᑎᒋᐊᖃᓲᒍᒻᒥᒪᑕ ᐊᓄᕐᕋᖃᑦᑕᓯᑐᐊᕐᒪᑦ. ᐅᑭᐅᒥ, ᐊᓄᕆᓕᕋᒥ ᐸᓂᕐᑑᓱᓂ ᐁᔪᖓᙱᓂᕐᓴᐅᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑎᕈᕕᓲᒍᒐᒥ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᒪᓂᕋᐅᓕᐅᒥᓲᒍᑦᓱᓂ. ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑭᕈᕐᑖᓲᒍᒻᒥᔪᑦ ᓯᕐᒥᒧᑦ ᖃᓂᓐᓂᓴᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒍᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᔭᖃᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐅᕐᖁᐊᓕᓂᕐᒦᓐᓂᓴᐅᓯᓲᑦ 15-ᓄᑦ ᐅᕐᖂᓂᕐᓄᑦ ᐅᕐᖂᓂᕐᓴᒦᑦᓱᑎᒃ ᓯᓚᑎᒥᓂᑦ. ᐅᖃᐅᔭᖏᑦ ᒪᕐᕈᐃᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᓲᑦ: ᑐᖁᖓᓕᕋᓗᐊᕋᒥᒃ ᐊᑌᓐᓇᖏᓐᓈᓱᖑᒻᒥᔪᑦ ᐅᖃᐅᔭᖏᑦ, ᓴᐳᒻᒥᔨᒋᔭᐅᓲᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑉ ᖁᓛᓂ ᐆᓀᑦᑐᐊᓗᓕᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᑲᑕᒐᒥᒃ, ᓯᕐᒥᖓᓂᒃ ᐱᐅᓯᐅᒥᑎᑦᓯᒋᐊᓪᓚᑐᐃᓐᓇᓲᒍᑦᓱᑎᒃ, ᓯᕐᒥᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᐅᙱᓂᕐᓴᐅᓲᒍᒻᒪᑦ. ᐊᔪᒉᑦᑑᒥᔪᖅ ᐊᒥᓱᕋᑌᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐱᕈᓲᒍᒋᐊᖏᑦ ᖁᐸᓄᐊᑦ ᐅᓪᓗᖏᑦᑕ ᖃᓂᑦᑕᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᕕᓃᑦ ᑐᖁᖓᔪᐃᑦ ᓴᓂᐊᓂ, ᐱᕈᑦᓯᐊᓄᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᓂᒃ ᐱᑕᖃᓲᒍᒻᒪᑕ.

ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᑕ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓲᑦ, ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᒥᓱᒐᓛᓂ ᐱᕈᒐᓱᐊᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐊᐅᔭᑕᒫᓪᓗ ᐱᕈᑦᓯᐊᑖᓲᒍᑦᓱᑎᒃ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓲᑦ, ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᒫᖃᑦᓯᐊᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᑐᓂᒃ ᐊᒫᖃᓲᒍᑦᓱᑎᒃ, ᐃᑳᖓᓂᕐᓴᓂᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕈᕐᑐᓴᓕᐅᕐᓱᑎᒃ. ᐊᒫᖏᑦ ᓯᕐᒥᓂ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᒐᒥᒃ, ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᔪᐃᑦ ᐊᒫᖏᑦᑕ ᓯᕐᒥᖓᓂᒃ ᖁᐊᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᒃᑯᑕᐅᓗᐊᕐᑎᓯᓲᒍᙱᑐᑦ, ᓄᓇᖓ ᐁᔪᖓᓗᐊᕐᓱᓂ ᖁᐊᕐᐸᓕᐊᓯᑐᐊᕐᒪᑦ. ᓯᕐᒥᖓ ᖁᐊᑲᓪᓚᑎᑕᐅᒍᓐᓀᑐᐊᕐᒪᑦ ᐊᒫᖏᓐᓄᑦ, ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓲᑦ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᓄᓇᒥ.

ᐱᕈᑦᓯᐊᖃᕉᑕᕆᕕᖏᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ

ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᓐᓇᓯᒍᒪᒧᑦ ᐊᐅᔭᖅ (ᐅᐱᕐᖔᖅ) ᐊᓐᓂᑭᑦᑐᐊᐱᐅᒻᒪᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᕈᕐᑐᐃᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑖᓲᑦ ᐊᐅᔭᖅ (ᐅᐱᕐᖔᖅ) ᐃᓱᓕᒋᐊᕕᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᐅᐱᕐᖓᓴᐅᓕᕐᒥᐸᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᓕᑌᓐᓇᓛᕐᑐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐊᖑᓱᓪᓘᒐᓗᐊᑦ ᐊᓐᓇᓘᒐᓗᐊᓪᓘᓃᑦ ᖁᐱᕐᕈᓄᑦ ᐁᕕᐅᑲᑦᑕᖑᓲᒻᒪᕇᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐳᔪᐊᒃᑭᓂᖏᓐᓂ ᐱᕈᑦᓯᐊᖑᖃᑎᖏᑦ ᐱᕈᑦᑐᓕᐅᕆᐊᓪᓚᕈᓐᓇᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.

Stem of pink flowers illuminated from the back by a setting sun.

ᓇᐸᕈᑕᐅᔦᑦ / ᑏᕐᓗᐃᑦ

ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑐᒥᐅᔭᐅᓂᕐᓭᑦ ᖁᐱᕐᕈᓄᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᕕᐅᒍᒪᒋᐊᒥᒃ ᐅᓇᒻᒥᒋᔭᐅᓯᓲᑦ ᐊᕐᓇᓕᙴᑎᓂᕐᓄᑦ ᐱᒍᒥᓇᕐᑐᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒪᕐᑐᓂᒃ ᑯᑦᓲᔭᓂᒃ ᒪᕿᕉᑕᕆᓂᖏᓐᓂ. ᓴᓇᒻᒪᖏᑦ ᐃᑦᔪᐊᓯᓂᑯᖏᓐᓄᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐅᕐᖂᔪᒍᓇᐅᓲᑦ ᖁᐱᕐᕈᓄᑦ ᖃᐅᒪᓂᕐᒧᓗ ᐊᑭᓐᓂᔮᕐᓂᑯᒥᓄᑦ, ᓯᕿᓂᐅᑉ ᐸᖅᑳᓂᖓᓄᑦ ᑌᒣᓚᕿᑦᓱᑎᒃ. ᓯᕿᓐᓂᒐᓱᐊᒻᒪᕆᓕᕐᒪᑦ, ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐅᖃᐅᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓯᒪᒐᓱᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓂ ᓇᔫᑎᓲᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᕙᓐᓂᒃ ᓂᕆᕕᒋᑦᓱᓂᖏᑦ. ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᓲᑦ, ᐱᕈᒍᓐᓇᕕᓕᒫᒥᓄᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᒍᓐᓇᓚᕿᓲᑦ.

Close-up of a yellow flower speckled with orange, among other identical flowers in the background.

ᖁᕐᓱᑌ ᖃᕐᙯᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ

ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐳᔪᐊᒃᑭᓕᕋᒥᒃ ᑲᕐᖓᓱᐃᓲᑦ ᓴᐅᓈᒥᓂᒃ ᐱᕈᕐᑐᓴᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᑎᑦᑕᐅᓲᑦ. ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᓄᕆᒐᓛᐱᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᓴᐅᓈᒥᓂᒃ ᐃᕐᐸᑕᐅᔨᐊᖃᓲᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᓄᕆᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᕐᐸᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᓯᓲᒍᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ, ᐱᕈᑦᓯᐊᑦ ᓴᐅᓈᖏᑦ ᐱᕈᑦᑐᓭᑦ ᐳᔪᕐᓅᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᑦᓯᐊᓴᔭᐅᒻᒥᔪᓂᒃ ᓄᓪᓚᕕᖃᓲᑦ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᑎᑦᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ, ᐅᐱᕐᖓᓴᐅᓕᕐᒪᑦ ᐊᐅᑉᐸᓕᐊᓕᕐᒪᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓯᓲᑦ. ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᓱᒃᑏᑦ ᖁᐸᓄᐊᓪᓗ ᓂᕆᓲᑦ ᐱᕈᕐᑐᓭᑦ ᓴᐅᓈᖏᓐᓂᒃ ᐸᐅᖓᓗᑳᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐅᓈᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᐸᓂᕐᓂᑯᓂᒃ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᕈᑦᑐᓕᒫᕌᓗᐃᑦ ᓴᐅᓈᓕᓐᓇᐅᖏᒃᑲᓗᐊᕋᒥᒃ ᐱᕈᓲᒍᒻᒥᔪᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᒍᑦ ᐊᒫᖏᑦ ᐊᖏᓕᕙᓪᓕᐊᓱᑎᒃ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓲᒍᒻᒥᔪᑦ, ᐊᒫᖏᑦ ᐃᕐᐸᐸᓪᓕᐊᓱᑎᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᒍᑦ ᑕᑭᓕᕙᓪᓕᐊᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᐃᓕᒃᑰᓛᕆᑦᑐᓂᒃ ᐅᐃᒍᒋᓚᖓᔭᒥᓂᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᑦᓯᐊᓴᓕᐅᕐᓱᑎᒃ.

ᑎᖓᐅᔦᑦ, ᒪᓃᑦ ᑲᑲᒍᑎᓗᑳᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒐᓛᖏᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᓲᑦ

ᑎᖓᐅᔦᑦ, ᒪᓃᑦ ᑲᑲᒍᑎᓗᑳᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᙱᓯᐊᕋᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦ, ᐱᕈᓲᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᙱᒥᔪᑦ ᐊᒫᖃᑦᓯᐊᓲᒍᙱᓇᒥᒃ. ᓄᓇᒦᓲᑦ ᐊᒥᑦᑐᐊᐱᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᒫᕌᐱᐅᔮᕐᑐᓄᑦ ᐊᑕᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᑎᖓᐅᔦᑦ, ᒪᓃᑦ ᑲᑲᒍᑏᓪᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᔭᕋᕐᓄᑦ ᐊᑕᓲᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᑐᙵᓱᑎᒃ.

Close-up of lichen in the snow, amongst fine black plant stems. This lichen, white in color, has a hemispherical shape and is composed of many delicate ramifications resembling coral.

ᑎᖓᐅᔦᓪᓗ ᑐᑦᑐᐃᓗ ᓂᕿᑦᓴᔭᖏᑦ

ᑎᖓᐅᔦᑦ, ᒪᓃᑦ ᑲᒃᑲᒍᑎᓗᑳᓪᓗ ᐸᓂᕐᖃᔭᙱᑐᑦᓴᔦᑦ, ᐃᒪᕐᒥᑦ ᓯᑦᓯᑐᕐᓯᒪᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐃᒪᖃᓕᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᓕᒪᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐸᓂᕐᑑᓕᑐᐊᕐᒪᑦ. ᑎᖓᐅᔦᑦ ᒪᓃᑦ ᑲᒃᑲᒍᑎᓗᑳᓪᓗ ᐆᒻᒪᓴᐅᑎᒋᐊᐱᒍᓐᓇᓲᑦ 5 ᒥᓂᑦᓯᒥ ᖃᐅᓯᓕᓕᕐᒥᒐᒥᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ.

ᑎᖓᐅᔦᑦ, ᒪᓃᑦ ᑲᑲᒍᑎᓗᑳᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᙱᑐᓪᓗᐊᒐᓛᙱᑐᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ. ᒪᓃᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦ ᓄᓇᐅᔭᓪᓗᕆᐅᓲᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᒍᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓂᕿᖃᕐᓱᑎᒃ, ᑎᖓᐅᔦᑦ ᐳᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓲᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒻᒪᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᓂᕐᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒧᑦ ᐱᑦᓴᓯᐊᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᓚᕿᓲᒍᑦᓱᑎᒃ.

Back to Top